Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Verlengen debat: Debat over het rapport ‘Elke regio telt’ Debat over het Integraal Zorgakkoord

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

 10. 10

  Het lid Bontenbal namens Amhaouch, voorzitter commissie LNV: verzoek het debat over het Landbouwakkoord nog voor het zomerreces in te plannen, mits het akkoord voor het reces gesloten wordt, en ook de minister voor Natuur en Stikstof hiervoor uit te nodigen

 11. 11

  Het lid Den Haan: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over ouderenzorg

 12. 12

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over zorgkantoren die de toegang tot verpleeghuizen beperken tot zware patiënten, terwijl vanaf zorgzwaartepakket 4 het recht op zorg onder de Wlz geldt (Zorgvisie.nl, 15 juni 2023)

 13. 13

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over Deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (2023Z11229)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Marijnissen: debat op hoofdlijnen met de minister-president over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

 15. 15

  Het lid Hagen: verzoek het debat over de aansprakelijkheidsstelling van het bedrijf 3M voor pfas-lozingen om te zetten in een breder PFAS problematiek debat en ook hiervoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor uit te nodigen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Smals: verzoek de Wet herziening bedrag ineens (36154) zo snel mogelijk, het liefst voor het zomerreces, plenair te behandelen

 17. 17

  Het lid Rudmer Heerema, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: verzoek plenaire afronding van het commissiedebat over de Artikel 100-procedure i.v.m. de missie EUFOR-Althea, in te plannen vóór het zomerreces

 18. 18

  Het lid Boutkan: verzoek ook de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit te nodigen voor het debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse Inflation Reduction Act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in Nederland en Europa

  Loading data
 19. 19

  Het lid Kuzu: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6), deze week inclusief Stemmingen

 20. 20

  Het lid Bushoff: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Adviesorgaan waarschuwt kabinet: grens aan het zorgstelsel is bereikt’ (Nrc.nl, 19 juni 2023)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Boutkan namens Dassen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni, deze week inclusief stemmingen

 22. 22

  Toevoegen Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6)

 23. 23

  Toevoegen Tweeminutendebat Auto (CD 15/6)

 24. 24

  Toevoegen Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772)