Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 april 2022
15:00 - 16:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) (35962)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (36042)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de initiatiefnota van de leden Agema en Wilders over “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag”

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regeldruk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) (35880)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (35759)

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015) (35816)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (35772)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Sociale veiligheid op school

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Passend Onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (35546)

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

  Loading data