Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

7
Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid van de agenda af te voeren
9
Toevoegen Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo (CD d.d. 31/03)
10
Toevoegen Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)
11
Het lid Agema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat hij ter ondermijning van WOB-verzoeken op enig moment tijdens de coronacrisis stopte zijn VWS mail te gebruiken (Twitter.nl, 29 maart 2022)

12
Het lid Omtzigt: verzoek het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen snel na het reces in te plannen en de minister-president hierbij uit te nodigen

13
Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de minister-president over de eerste 100 dagen van het nieuwe kabinet
14
Het lid Wilders: interpellatie met de minister-president over de inflatie van 12 procent en het gebrek aan voldoende lastenverlichting ter compensatie daarvan (Nos.nl, 1 april 2022)
15
Het lid Peters: debat, binnen 6 weken in te plannen, met de minister voor Rechtsbescherming over het systeem van de jeugdbeschermingsketen
16
Het lid Dassen: verzoek het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds spoedig in te plannen
17
Het lid Kröger: verzoek het debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo spoedig mogelijk in te plannen en hiervoor ook de ministers voor Primair en Voortgezet Onderwijs, voor Langdurige Zorg en Sport, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen uit te nodigen

18
Het lid Van der Molen: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten