Te behandelen zaken

2
Afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en van de aan de verkenners, informateurs en formateur toegezonden correspondentie

3
Moties ingediend tijdens het debat