Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Begroting Koninkrijksrelaties 2022
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 30 november 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties China
Stenogram
Download Stemming motie Pakket Belastingplan
Stenogram
Download Stemming Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Koninkrijksrelaties 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwregelgeving
Stenogram
Download Stemmingen moties Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefbaarheid en veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Cultuur van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Volkshuisvestelijke en ruimtelijkeordeningsaspecten
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Water van de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen
Stenogram
Download Stemmingen moties Consulaire zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlands Herstel- en veerkrachtplan
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2022

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022

5
Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid

11
Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat China

15
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

16
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022