Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2022, de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933), de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen
Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemmingen Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Mestbeleid

Te behandelen zaken

1
Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) (35927)

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan

4
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (35929) VERVALLEN
5
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) (35930) VERVALLEN
6
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35931)

9
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873)

11
Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Mestbeleid