Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2022, de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933), de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid)

De vergadering is geweest

11 november 2021
15:10 - 15:49 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) (35927)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) (35928)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (35929) VERVALLEN

 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) (35930) VERVALLEN

 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35931)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen) (35932)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) (35933)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873)

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de derde termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Mestbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data