Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

1 juni 2021
15:05 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (35548)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (35730)

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35513)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (35552-(R2148))

  Loading data
 7. 7

  Motie-Van der Plas over laagdrempelige toegang tot het aanvragen van een ID of verblijfsdocument

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verdere behandeling van aanhangige stukken (35718)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data