Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Vliegveiligheid
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht vervulling vacatures in het College van onderzoek integriteit
Stenogram
Download Stemming motie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Besluit houders van dieren
Stenogram
Download Stemmingen moties Mestbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15-4-2021
Stenogram
Download Stemmingen Wet betaald ouderschapsverlof
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 20 april 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Biotechnologie en tuinbouw
Stenogram
Download Stemmingen moties Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen
Stenogram
Download Stemmingen moties Verkeersveiligheid
Stenogram
Download Stemming motie Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief
Stenogram
Download Stemming motie Cybersecurity
Stenogram
Download Stemmingen Lijst van controversiële onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Stand van zaken Leesoffensief
Stenogram
Download Stemmingen moties Discriminatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht vervulling vacatures in het College van onderzoek integriteit
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet betaald ouderschapsverlof
Stenogram
Download Stemmingen moties Staatsdeelnemingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613)

7
Moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

8
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

9
Moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

11
Moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

15
Moties ingediend bij het debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

18
Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

21
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

22
De lijst van controversiële onderwerpen (35718)

23
Stukken onder 35718