Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613)

7
Moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

8
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

9
Moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

11
Moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

15
Moties ingediend bij het debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

18
Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

21
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

22
De lijst van controversiële onderwerpen (35718)

23
Stukken onder 35718