Plenair debat

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Stikstofreductie en natuurverbetering

Te behandelen zaken

4
Moties ingediend tijdens het debat