Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemmingen Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Stenogram
Download Stemming motie Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemming motie NOVI
Stenogram
Download Stemming motie Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
Stenogram
Download Stemmingen motie Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Algemene Politieke Beschouwingen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Stenogram
Download Stemmingen Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen
Stenogram
Download Stemming motie Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Wonen en ruimte
Stenogram
Download Stemmingen moties Terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 17 november 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2021
Stenogram
Download Stemmingen Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties "Niet-letale steun" aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland
Stenogram
Download Stemming motie Politie
Stenogram
Download Stemming motie Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021
Stenogram
Download Stemmingen Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
Stenogram
Download Stemmingen moties Integratie en maatschappelijke samenhang

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) (35555)

3
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352)

4
Moties ingediend bij Wijziging van een aantal onderwijswetten

7
Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

8
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen en ruimte

14
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag (35598)

16
Moties ingediend bij het debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

17
Moties ingediend bij vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

19
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

20
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Mijnbouw/Groningen

25
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021