Plenair debat

Aansluitend aan het Debat over de terreurdaad in Frankrijk : STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) en over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken, over de Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554 en over moties ingediend bij het VAO JBZ-raad en het VAO Nertsen en COVID-19 (AO d.d. 11/11))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)
Stenogram
Download Stemmingen Belastingplan 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wet aanpassing box 3
Stenogram
Download Stemmingen Wet differentiatie overdrachtsbelasting
Stenogram
Download Stemmingen moties JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratiepact)
Stenogram
Download Stemming Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Nertsen en COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen Wet CO2-heffing industrie
Stenogram
Download Stemmingen Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Algemene Zaken van 10 november 2020
Stenogram
Download Stemming Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

Te behandelen zaken

3
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) (35572)

4
Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2021

6
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen) (35574)

7
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie) (35575)

8
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) (35576)

12
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen (Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling) (35568)

13
Moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratie-pact)