Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

10 november 2020
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Emancipatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over het nieuwe steunpakket

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het notaoverleg over vuurwerk

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over openbaar vervoer en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35554)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) (35 555)

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) (35520)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling/ Gegevensbescherming/ ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij het VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij het VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Georganiseerde criminaliteit/ ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data