Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemming motie Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek dertienwekenecho
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Mediawet 2008 (ronde 2)
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 10 november 2020
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Mediawet 2008 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
Stenogram
Download Stemmingen moties Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-health/Slimme zorg/Administratieve lasten
Stenogram
Download Stemmingen moties Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Georganiseerde criminaliteit / ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen
Stenogram
Download Stemmingen moties emancipatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi
Stenogram
Download Stemming Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Mediawet 2008 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemmingen moties Vuurwerk
Stenogram
Download Stemmingen moties Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Emancipatie

3
Moties ingediend bij het debat over het nieuwe steunpakket

5
Moties ingediend bij het notaoverleg over openbaar vervoer en taxi

6
Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35554)

7
Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

8
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) (35 555)

10
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) (35520)

12
Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

21
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021