Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Opslag duurzame energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Wonen en ruimte van de begroting BZK 2019
Stenogram
Download Stemming Extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement
Stenogram
Download Stemming motie Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Opslag duurzame energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Stenogram
Download Stemming Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationale woonagenda 2018-2021
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 20 november 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Personeel van de begroting Defensie 2019
Stenogram
Download Stemming motie Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland
Stenogram
Download Stemmingen moties Woonaangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Jeugd van de begrotingen VWS en JenV 2019
Stenogram
Download Stemming Elektronische openbaarmaking processen-verbaal stembureaus
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening
Stenogram
Download Stemmingen Medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd van de begrotingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid

2
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken

6
Moties ingediend bij het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening

7
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

8
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (34858)

12
Motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

16
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Investeren in Perspectief”