Te behandelen zaken

1
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) (35026)

2
Moties ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2019

4
Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) (35028)

9
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35030)

10
Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen