Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

3 juli 2018
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (34939)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (34903)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koopmans: ‘Onderlinge privacy’

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2017

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2017

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Investeren in Perspectief”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overige moties ingediend bij het debat over dividendbelasting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Preventie radicalisering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34966, nr. 3)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Integrale migratieagenda

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (34650)

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Motie ingediend bij de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34807)

  Loading data
 23. 23

  Motie ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Duurzaam vervoer

  Loading data