Plenair debat : STEMMINGEN

De vergadering is geweest

27 maart 2018
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) (34 126)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten) (34 803)

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2017 (31 428, nr. 11)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind ‘Een schaduw levenslang’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (32 623, nr. 199)

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Toerisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34 745)

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over fraude bij de registratie van rundvee

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34 812)

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Democratische vernieuwing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

  Loading data