Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

6 februari 2018
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) (34 877)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen (34 764)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34 032)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het aanwijzen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) als groot project (32 404, nr. 82)

  Loading data
 9. 9

  Wet transparant toezicht financiële markten (34 769)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet transparant toezicht financiële markten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de lastendruk in de zorg

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (34 770)

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data