Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

De vergadering is geweest

23 februari 2017
18:50 - 19:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Drie brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake EU-voorstellen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biotechnologie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaamheid en milieu

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315)

  Loading data
 9. 9

  Stemming over: motie ingediend bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Doelgroepenvervoer/Valys

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Alcohol- en Tabaksbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemming over: motie ingediend bij het VSO Subsidieregeling Fietsersbond

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de berekening ‘Financiering van de invoering van het basisinkomen'

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie/Verspilling in de zorg

 28. 28

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Goedkeuring van het protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

  Loading data
 29. 29

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017

  Loading data