Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

21 februari 2017
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34 414)

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34 325)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Criminaliteitsbestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het VAO Evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34 165)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet gesloten coffeeshopketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34 596)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over Mijnbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij het VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

  Loading data
 18. 18

  Motie ingediend bij het VAO Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34 078)

  Loading data
 20. 20

  Motie ingediend bij de Zwarte Piet-wet

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34 584)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34 453)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Motie ingediend bij de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (34 508)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Loading data