Te behandelen zaken

1
Stemmingen in verband met: Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

5
Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

6
Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

7
Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

8
Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een Voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies