Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 juli 2016
15:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van Veiligheid & Justitie en de jaarrekening van de Nationale Politie voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over het budget van de nationale politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden moties ingediend bij het VSO over de reactie op het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het Burgerinitiatief “Eén pil teveel maakt geen crimineel”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de ontwerphandelingen van de Commissie tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan in het kader van de EU-wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen en biociden COM (2016) 350

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de invloed van Eritrea in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de mijnbouw

  Loading data

  Loading data