Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Energie
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (Stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Regulering prostitutie
Stenogram
Download Stemmingen moties Btw
Stenogram
Download Stemmingen moties Meer investeringen in de veiligheidsketen
Stenogram
Download Stemming brief Vacature civiele kamer Hoge Raad
Stenogram
Download Stemming brief Vacature belastingkamer Hoge Raad
Stenogram
Download Stemming motie Internationale naleving belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA (Aanvullend verdrag)
Stenogram
Download Stemmingen Wet continuïteit ondernemingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Toekomstbestendig maken publieke mediadienst
Stenogram
Download Stemming Toeslag gebruik betaalkaarten
Stenogram
Download Stemmingen Toekomstbestendig maken publieke mediadienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Regulering prostitutie
Stenogram
Download Stemming motie Nader onderzoek commissie-Oosting
Stenogram
Download Stemming motie Wachttijden in de jeugdpsychiatrie
Stenogram
Download Stemming Implementatiewet richtlijn collectief beheer
Stenogram
Download Stemming Internationale naleving belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA (Aanvullend verdrag)
Stenogram
Download Stemmingen moties Decentralisatie Wmo
Stenogram
Download Stemming motie Wet continuïteit ondernemingen
Stenogram
Download Stemming Internationale naleving belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA (Verdrag)
Stenogram
Download Stemmingen moties Toeslag gebruik betaalkaarten
Stenogram
Download Stemming brief Vacature strafkamer Hoge Raad

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

2
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

4
Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de belastingkamer van de Hoge Raad

5
Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de strafkamer van de Hoge Raad

6
Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad

9
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

11
Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)

13
Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144)

16
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten)

21
Moties ingediend bij het VAO Energie

22
Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

23
Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

24
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche