Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 april 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Fraude

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

  Loading data
 7. 7

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn (COM (2016) 128)

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de benoeming van een Kinderombudsman

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Governance in het mbo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktkansen ho en selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het VAO Post

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Visie toekomst onderzeedienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs op andere locatie dan school

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VSO over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Loading data