Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Wadden (AO d.d. 24/03)
8
Het lid Swinkels: verzoek uitstel stemmingen i.v.m. de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236) (punt 3 en 4 op de stemmingslijst)
9
Het lid Keijzer: verzoek uitstel stemmingen i.v.m. de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279) (punt 18 en 19 op de stemmingslijst)
11
Het lid Rudmer Heerema: verzoek uitstel VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03)
12
Het lid Potters: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Patiënt ziet ‘t somber in: geen maatwerk in zorg’
13
Het lid Knops: verzoek het dertigledendebat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Defensie over dit onderwerp

14
Het lid Wassenberg: verzoek uitstel VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)