Te behandelen zaken

1
Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

4
Moties ingediend bij het VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken

5
Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

7
Moties ingediend bij het VAO Visserij

8
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

10
Moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

11
Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

12
Moties ingediend bij het VSO Spoor

13
Moties ingediend bij het debat over energie

15
Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

16
Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

18
Moties ingediend bij het VAO Wet werk en zekerheid