Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

24 november 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming Tweede Kamer 2016

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO EU-Voorstel: Better Regulation

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de aanslagen in Parijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data