Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

22 september 2015
15:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) (34 220)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2015

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30 874 (R 1818))

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) (34 198)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen) (34 204)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën over enkele financiële wetten

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) (34 189)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Servaes: “Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa”

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33 872)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Brief van het Presidium over de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

  Loading data