Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 september 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over het bericht ‘Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Draagmoederschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de volkspetitie ‘Red de Zorg’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de opvattingen van de Minister-president over de ik-mentaliteit in Nederland

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Voortzetting Energie en SDE+

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen)

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

  Loading data