Plenair debat : VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

De vergadering is geweest

28 april 2015
18:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data