Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

16 oktober 2014
19:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa)

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Problemen van franchise-ondernemers

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de bescherming van tolken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over de agenda van de Europese Top

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT en Reparatiewet WNT

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wet compartimenteringsreserve

  Loading data
 15. 15

  Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Staatsbosbeheer en VSO Concept-convenant met staatsbosbeheer

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij Wet Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transitie WMO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het VAO Coffeeshopbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data