Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

17 juni 2014
15:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de invoering van een leenstelsel voor studenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Visapakket (COM (2014) 163, 164 en 165)

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een Verzoek tot voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Onderzoeksrapport ‘Veiligheid van vreemdelingen’ en suïcide Armeense asielzoeker

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het VAO Politietrainingsmissie Afghanistan

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Burundi en Rwanda

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2013

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over ontslagen in de zorg

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data