Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

2
Moties ingediend bij Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998

4
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

5
Moties ingediend bij Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

8
Motie ingediend bij het VSO inzake besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs

10
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

11
Moties ingediend bij Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

14
Moties ingediend bij het VAO Windenergiegebieden