Plenair debat : Aansluitend aan het VAO Milieuraad: Stemmingen

De vergadering is geweest

10 oktober 2013
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechtenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Natura 2000 inclusief Westerschelde

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs)

 4. 4

  Moties ingediend bij Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

 5. 5

  Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket (COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327)

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Buitengewoon opsporingsambtenaren

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Biobrandstoffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Landroof

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Materieel

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad

  Loading data
 22. 22

  Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij Tijdelijke wet resolutieheffing 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data