Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) ( 33085 )
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling ( 33192 )
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over subsidies voor landbouw en visserij
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 ( 33400-XIII )
Stenogram
Download Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Richtlijn Tabaksproducten (COM (2012) 788)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over justitiële jeugdinrichtingen
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over arbeidsmigratie
Stenogram
Download Stemming over een motie, ingediend bij het debat over faillissementsfraude
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 (onderdeel Landbouw en Natuur)

Te behandelen zaken

2
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur, voor het jaar 2013

3
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013