Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

12 juni 2012
15:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Kwaliteit van de Jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Valys/Doelgroepenvervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Geldigheid kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) c.q. de voogd

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de PVV

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Controversieel verklaren (brieven)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data