Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen

De vergadering is geweest

22 december 2011
21:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Auteursrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geluid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2012 en de stelselherziening Jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maximering beloning van onderwijsbestuurders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Thuisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO EPD

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw in Ontwikkelingslanden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleggingsverzekeringen / rol Kifid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2011

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Suriname

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toerisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestvisie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemerspleinen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

  Loading data
 30. 30

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

  Loading data
 31. 31

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht voor het jaar 2012

  Loading data
 32. 32

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Stemmingen in verband met:Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

  Loading data
 38. 38

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Stemmingen in verband met:Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

  Loading data
 46. 46

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

  Loading data
 47. 47

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

  Loading data
 48. 48

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

  Loading data
 50. 50

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

  Loading data
 53. 53

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)

  Loading data
 54. 54

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de agenda van de Europese Top

  Loading data
 55. 55

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verhoging maximumsnelheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ganzenbeleid en wildbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over inhandenstelling van rapporten van de Algemene Rekenkamer

  Loading data
 61. 61

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

  Loading data
 62. 62

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

  Loading data
 63. 63

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ziekenhuisbekostiging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huisartsenzorg en tariefmaatregelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

  Loading data
 66. 66

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

  Loading data
 67. 67

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur, voor het jaar 2012

  Loading data
 68. 68

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO PGB

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorggroep Zonnehuizen

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over een voorstel van de Voorzitters van het Poolse parlement inzake de vormgeving van een Interparlementaire Conferentie aangaande het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

  Loading data