Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

27 september 2011
15:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van onder andere de Algemene wet gelijke behandeling i.v.m. aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011)

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(2011) 425

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

  Loading data