Plenair debat

Stemmingen (over de begrotingen voor 2011)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen (over de begrotingen voor 2011)

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011

2
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

3
Stemmingen over: moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het MIRT

5
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011

10
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

11
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

13
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

16
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

18
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

21
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

23
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

25
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

28
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

39
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Energie

41
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), onderdelen Binnenlandse Zaken en Wonen en Integratie, voor het jaar 2011