Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

28 september 2010
15:15 - 15:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink/Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de uitvoering van de motie-Van Raak over het stopzetten van de bezuinigingen op de politie (29 628, nr. 212)

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Controversieel verklaren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over het Verslag van de Nationale Ombudsman over het jaar 2009

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over uitvoering van de aangenomen motie-Van Velzen/Van Dam over investeringen in clustermunitie (22 054, nr. 155 en 158)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medische zorg asielzoekers

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Windturbines

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

  Loading data