Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel natuur van de begroting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit voor het jaar 2010

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel visserij van de begroting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit voor het jaar 2010

3
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2010

4
Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2010

5
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2010

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Mediabeleid van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010

9
Stemmingen in verband met: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

10
Stemmingen over: moties ingediend bij Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

11
Stemming over: motie ingediend bij het VAO Jaarverslag 2008 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

12
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2010

14
Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

15
Stemmingen in verband met: Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

17
Stemmingen in verband met: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

18
Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid