Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

2 december 2008
15:20 - 22:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: resterende moties ingediend bij het debat over de JSF

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting BZK, de fondsen B en C en de Trendnota overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderdeel Politie van de begroting BZK

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onderdeel Visserij van de begroting LNV voor 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie natuurwetgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Anders Betalen voor Mobiliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over de evaluatie van de regeling van het burgerinitiatief

  Loading data