E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE - verzoek van het lid Ceder inzake een reactie naar Azerbeidzjan

De vergadering is geweest

3 juni 2024
12:00 uur
Besluit:

Geachte leden,
 
In onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties steun gegeven aan het verzoek van het lid Ceder: GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SP, SGP. Deze fracties vertegenwoordigen in totaal 101 zetels, waarmee een ruime meerderheid het verzoek steunt. De overige fracties hebben niet gereageerd. Uw commissievoorzitter is daarmee gemandateerd om de brief aan het Azerbeidzjaanse parlement te sturen. Naar aanleiding van verschillende opmerkingen over de taalredactie van de brief, zal er op basis van de gedane suggesties nog een redactieslag over de brief plaatsvinden. Een afschrift daarvan krijgt u toegestuurd, zodra deze verzonden is.
 
Met vriendelijke groet,
 
Arjen Westerhoff
Griffier van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
Tweede Kamer

_____________________________Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
                                                                                                                                                                            
Geachte leden,
 
Het lid Ceder (CU) verzoekt uw commissie om de commissievoorzitter te mandateren om bijgevoegde brief, via de Azerbeidzjaanse ambassadeur in Nederland, te sturen aan het parlement van Azerbeidzjan. De brief is een reactie op een bericht op de website van het Azerbeidzjaanse parlement, waarin gereageerd wordt op de motie-Ceder/Boswijk (21501-02, nr. 2901) , die uw Kamer vorige week heeft aangenomen. Voor de precieze formulering van het verzoek, zie de e-mail hieronder.
 
U wordt verzocht om uiterlijk maandag 3 juni om 12.00 uur te laten weten of uw fractie kan instemmen met het verzoek van de heer Ceder. Kort na het verstrijken van deze reactietermijn zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure*.
 
Met vriendelijke groet,
 
Arjen Westerhoff
Griffier van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
Tweede Kamer
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid: “2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.