Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

29 mei 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren.

 3. 3

  Brieven van organisaties

 4. 4

  Aanbod Ctgb voor technische briefing over beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden

 5. 5

  Verzoek SBK tot aanbieding petitie m.b.t. oproep 'Steun de duurzame toekomst van de kalversector'

 6. 6

  Verzoek Kwekerij Bloemrijk, namens Biologische Sierteelt Nederland, tot aanbieding petitie m.b.t. 3-puntenplan d.d. 18 juni 2024

 7. 7

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport m.b.t. subsidiestromen voor de veeteelt

 8. 8

  Verantwoordingsstukken en Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur 2e fase

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport ´'Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: dierlijke en plantaardige sectoren''

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Q-koorts besmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel (Gld.)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Blauwtongvaccin goedgekeurd voor gebruik en overige stand van zaken blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2025-2029

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomst Bestuurlijk Overleg tong

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport Drempels en beleidsopties voor stimulering innovatie precisiefermentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake tijdige, volledige beantwoording van schriftelijke overleggen rond Landbouw- en Visserijraden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief van LandschappenNL over de vereenvoudigingsvoorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de conditionaliteiten in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Basisrapport Rode Lijst Zweefvliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afzien beroep op verjaring aansprakelijkheid bij PAS-melders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur van 17 april 2024, over wat wel kan als de kaders rond staatssteun een beletsel zijn voor het overnemen van de schulden van een agrariër

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwerpbesluit uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afwezigheid minister voor Medische Zorg bij commisiedebat Zoönosen en dierziekten op 29 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de ‘Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht van activiteiten

  Besluit: De commissie heeft besloten de commissiedebatten Dieren in de veehouderij; Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf; NVWA en Dieren buiten de veehouderij tot nader orde uit te stellen.

  Besluit: De commissie heeft besloten een commissiedebat Mestbeleid te organiseren in de laatste week voor het zomerreces van 2024 mits op dat moment het nieuwe kabinet aangetreden is.

  Plenaire Debatten:
  • Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (aangevraagd door het lid Kostic (PvdD) op 12 maart 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat EU-LNV (CD 09/04)
  • Tweeminutendebat SO Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1625) (tweede deel)
  • Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en natuur (CD 17/04)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • do 13-06-2024 17.30 - 21.30: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • wo 19-06-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 juni)
  ovb wo 03-07-2024 17.30 - 21.30: Commissiedebat Mestbeleid
  Zomerreces 2024
  • ma 08-07-2024 10.00 - 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (15 juli)
  • ma 02-09-2024 10.00 - 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (8 - 10 september)
  • wo 04-09-2024 13.00 - 19.00: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • ma 16-09-2024 10.00 - 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23 september)
  • do 03-10-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • wo 16-10-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (21 - 22 oktober)
  • wo 13-11-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (18 november)
  • wo 04-12-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Informele Landbouw- en Visserijraad (9 - 10 december)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij  (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (6 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)
  • Schriftelijk overleg over de in het tweede kwartaal van 2024 te ontvangen Kamerbrief over doelsturing

  Overige geplande commissieactiviteiten:
  • di 11-06-2024 17.30 - 19.00: Technische briefing Factsheet NVWA
  ovb do 13-06-2024 09.45 - 12.45: Rondetafelgesprek Innovaties in de agrarische sector
  • ovb wo 26-06-2024 12.15 - 13.15: Technische briefing Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer over subsidiestromen in de veeteelt
  Zomerreces 2024
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)

  Overige ongeplande commissieactiviteiten:
  • ntb: Technische briefing Emissieregistratie/ CBS/ WEcR over huidige broeikasgasemissies in de landbouwsector
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
  • ntb: Technische briefing Ctgb over de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden.
  • ntb: Briefing (intern) GLB door EU-adviseur
  • ntb: Werkbezoek Brussel
  • ntb: Technische briefing over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Gesprek(ken) over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Drie aaneensluitende technische briefings over de Verkenning afrekenbare stoffenbalans
  • ntb: Technische briefing stand van zaken inzake de transitie naar doelsturing en lessen uit het MINAS
  • ntb: Gesprek met of technische briefing door de Europese Commissie over evaluatie en herziening van de Nitraatrichtlijn
  • ntb: Rondetafelgesprek nieuwe genomische technieken
  • ntb: Rondetafelgesprek of hoorzitting met mestdeskundigen
 30. 30

  Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024 (Kamerstuk 21501-32-1644)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport 'Verlies van derogatie en mestafzetkosten melkveehouderij'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bijdrage zuivelpartijen en banken i.r.t. plan van aanpak mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over het artikel van het Financieel Dagblad (FD) met betrekking tot de pilot mineralenconcentraat

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Implementatie RENURE

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Crisisplan mestmarkt landbouwpartijen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 9 april 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Van der Plas c.s. over voor 3 mei 2024 vrijstellingen verlenen voor de middelen Tracer en Exirel in de kersenteelt (Kamerstuk 21501-32-1639)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afhandeling incident biocide Racumin Foam in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van een brief aan Pesticide Action Network Netherlands over de “dringende oproep om PFAS-pesticiden in de Europese Unie te verbieden”

  Te behandelen:

  Loading data