Commissiedebat : Mestbeleid

De vergadering is geweest

25 april 2024
14:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • A.J. Flach (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)
 • A. Podt (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van de NOS 'Notulen Timmermans: Adema wist dat mestuitzondering boeren zou stoppen'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Bestuursovereenkomst Nitraat in Grondwaterbeschermingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake regels over 'oogsten en zaaien'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang van enkele onderwerpen van het mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - tweede kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel verplichte inzaaidatum van 1 oktober voor een vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over het twee weken opschuiven van de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond (Kamerstuk 33037-504)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publicaties oneigenlijk grondgebruik GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortzetting Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkelingen mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie rapport over Fertilizing Products Regulation in relatie tot Bijlage AA

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaarmaking correspondentie omtrent derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Vedder c.s. inzake derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden (Kamerstuk 36410-XIV-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de mestcrisis (Kamerstuk 33037-523)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport 'Verlies van derogatie en mestafzetkosten melkveehouderij'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bijdrage zuivelpartijen en banken i.r.t. plan van aanpak mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het artikel van het Financieel Dagblad (FD) met betrekking tot de pilot mineralenconcentraat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Implementatie RENURE

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Crisisplan mestmarkt landbouwpartijen

  Te behandelen:

  Loading data