E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kostic voor feitelijke vragenronde over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis

De vergadering is geweest

4 maart 2024
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: maandag 4 maart 2024 12:14
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kostic voor feitelijke vragenronde over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van PVV, GL-PvdA, VVD, BBB, SP en SGP steunen het voorstel van het lid Kostic (PvdD) om een feitelijke vragenronde te organiseren over drie brieven van de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mestbeleid met als inbrengtermijn vrijdag 8 maart 2024 om 14.00 uur en daarbij een reactie te ontvangen voor de te plannen technische briefing door de CDM over dit onderwerp.
 
Dit houdt in dat het voorstel is aangenomen.* Een convocatie voor de feitelijke vragenronde zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.

------

Van:
Commissie LNV
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 13:52
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kostic voor feitelijke vragenronde over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis- reactietermijn 4/3 om 12.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Kostic (PvdD) stelt voor om een feitelijke vragenronde te organiseren over een drietal brieven van de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mestbeleid, te weten ‘Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking’, ‘Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023’ en ‘Ontwikkelingen mestmarkt’ met als inbrengtermijn vrijdag 8 maart 2024 om 14.00 uur en daarbij een reactie te ontvangen voor de te plannen technische briefing over dit onderwerp.
 
Ik verzoek u om uiterlijk maandag 4 maart 2024 om 12.00 uur, middels een reply all op deze mail, te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.
 
---------------------
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 13:00
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek e-mail procedure
 
Beste Wouter,
 
Het lid Kostic (PvdD) verzoekt u een e-mailprocedure te starten, met het voorstel om een feitelijke vragenronde te organiseren met inbrengdatum 8 maart as. over de mestcrisis, specifiek over de Kamerbrieven 2023D47899 (Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking), 2024D06085 (Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023) en 2024D06655 (Ontwikkelingen mestmarkt). Daarbij zouden we de antwoorden graag ontvangen voor de nog in te plannen technische briefing over het mestbeleid.
 
 
Donna Stolwijk
 
Beleidsmedewerker
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren
E d.stolwijk@tweedekamer.nl
W www.partijvoordedieren.nl
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Kostic voor feitelijke vragenronde over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data