Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

4 juni 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • W.L. Postma (NSC)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • A. Kisteman (VVD)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • E. Vlottes (PVV)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over rapport 'Monitor Leveringszekerheid 2024'

 5. 5

  Aanbieding petitie L-mobi Mobile m.b.t. eerlijke concurrentie en bescherming van consumenten in de telecomsector

 6. 6

  Verzoek WISE tot aanbieding petitie 'Stop de kerncentrales' d.d. 4 juni 2024

 7. 7

  Brief van het lid De Hoop inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief van het lid Bushoff inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ter bescherming van de volksgezondheid in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen verlenen voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief van het lid De Hoop inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief van de leden Thijssen en Diederik van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpak voor het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taak van de Universele Postdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over inzage in het vertrouwelijke rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” van de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De inzet van het energie-innovatie instrumentarium in 2023 en de komende jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toets Investeringsplannen netbeheerders elektriciteit en gas

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken (Kamerstuk 32813-1381)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek regionale groen gaspotentie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang ontwikkeling nucleaire kennis- en innovatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de brief aan bevoegde gezagen over versnellingsmogelijkheden REDIII

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang waterstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport studie Maatschappelijke Kosten en Baten Vergelijking Waterstofdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling biotechnologie en biofabricage

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Voorstel data procedurevergaderingen van september tot en met december 2024

  Zomerreces vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
  • 10 september 2024
  • 24 september 2024
  •   8 oktober 2024
  • 22 oktober 2024
  Herfstreces 2024 - vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november 2024
  •   5 november 2024
  • 19 november 2024
  •   3 december 2024
  • 17 december 2024
  Kerstreces 2024/2025 - vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2025
 30. 30

  Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2024, over het bericht ‘Lekkage bij tankenpark NAM in Farmsum: water met giftige stof in kanaal terechtgekomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verkenning belastingheffing op Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken bezwaarprocedures heffingsbesluiten 2022 schade

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde Agenda formele Energieraad van 30 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Mitigerende maatregelen restrisico sluiting Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data