Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

21 mei 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • H. Vermeer (BBB)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • A. Kisteman (VVD)
 • W.L. Postma (NSC)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verzoek om kennismakingsgesprek MKB-Nederland

 5. 5

  Verzoek Nederlandse Brouwers voor aanbieding petitie op locatie buiten de Kamer op 22 of 23 mei 2024

 6. 6

  Uitnodiging werkbezoek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbod PBL voor technische briefing over rapport 'Trajectverkenning klimaatneutraal 2050'

 8. 8

  Verzoek Maxol Betonbouw om gesprek over o.a. industrieën, infrastructuur en woningbouw

 9. 9

  Uitnodiging Sociaal-Economische Raad (SER) en Stichting van de Arbeid (StvdA) voor een kennismakingsbezoek

 10. 10

  Verzoek ESNL tot aanbieding rapport "De kosten en baten van batterijen in het energiesysteem" d.d. 11 juni 2024

 11. 11

  Aanbod technische briefing over rapport 'Lerende Evaluatie Klimaatbeleid' van PBL

 12. 12

  Voorlopige toepassing van de protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie; Riyad, 5 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit en Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake het Energiehandvest

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingbesluit veiling vergunningen commerciële niet-landelijke radio-omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Diplomatieke conferentie verdrag genetische bronnen en IE

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (t.v.v. 32637-611)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag 2023 van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nationaal Hervormingsprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Nationale Grondstoffenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het opiniestuk in het NRC op 7 april 2024 door de heren Beetsma en Van Wijnbergen met als titel ‘Ook miljarden aan publiek geld gaan de Tata-kwestie niet oplossen’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang van de verduurzaming van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksresultaten kwalitatieve en kwantitatieve tekorten cybersecurity professionals

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Openstelling SDE++ 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem” (Kamerstuk 36532-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Update aanvullende routekaart wind op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toekomstig stimuleringsbeleid zon-PV en windenergie op land na de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over stikstof, regionale projecten en MIEK

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het advies Wetenschappelijke Klimaatraad 'Met iedereen de transities in’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken Energiediplomatie en import van waterstof en reactie op de gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over gesprekken met betrouwbare partners faciliteren over langetermijncontracten met de Nederlandse energiesector voor de levering van energie (Kamerstuk 32813-1344)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluaties Nationaal Programma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gebruiksruimtebesluit Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag informele Energieraad van 15 en 16 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2024 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Witboek over opties voor het vergroten van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waarbij technologieën met een potentieel voor tweeërlei (dual-use) gebruik betrokken zijn (Kamerstuk 22112-3910)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel EU-rapporteur Klimaatdoel 2040 voor een technische briefing over het Draghi-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken colportage en telemarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgang Verduurzaming Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data