Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

23 april 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • A. Kisteman (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • H. Vermeer (BBB)
 • W.L. Postma (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Fietsersbond en Dutch Cycling Embassy voor werkbezoek over internationale potentieel van de Nederlandse fietssector d.d. 28 augustus 2024

 5. 5

  Verzoek VNCI tot aanbieding petitie m.b.t. verduurzamingsprojecten d.d. 14 mei 2024

 6. 6

  Uitnodiging IPO voor werkbezoek 'Netcongestie van dichtbij'

 7. 7

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Teunissen houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510, nr. 21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510, nr. 16) (Kamerstuk 26643, nr. 978).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Uitstel kabinetsreactie op de tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN), de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Nationaal Campussen Overleg (NCO) van 16 mei 2023 betreffende een oproep tot een Verbindingsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie WRR-rapport ‘Goede Zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verkenning van de marktordening voor Carbon Capture and Storage (CCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  TEK (Regeling tegemoetkoming energiekosten) vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Borselse en Zeeuwse voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Erkens over een scenario voor een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales (Kamerstuk 32813-1358)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Klimaat- en energiemaatregelen Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het debat Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie van 10 april 2024, over tijdslijnen warmtetransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag IMG en toezegging uitvoeringskosten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  DNV-validatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstelverzoek Raad van State over beslistermijn Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Beckerman en Bushoff over het bewijsvermoeden voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland laten gelden (Kamerstuk 33529-1219)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en van de Nationaal coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Mededeling geavanceerde materialen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel toezending BNC-fiche Boosting Biotechnology and Biomanufacturing

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 19 april 2024 (Kamerstuk 21501-30-601)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoering motie-Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb (Kamerstuk 32637, nr. 609)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport 'Opslag van CO2 onder de Noordzee; Over winsten onder water'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2024, over het bericht ‘Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 19 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Werkbezoek naar de COP29