Commissiedebat : Stikstof, NPLG en natuur

De vergadering is geweest

17 april 2024
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van der Wal
  minister voor Natuur en Stikstof
 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten in het kader van het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag 2022 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijden het plenair debat NPLG en de stikstofproblematiek van 23 februari 2023 over het gebruik van de Open Bodem Index in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak piekbelasting en reactie op het bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toepassing van emissiefactoren bij de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Agenda Natuurinclusief 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tiende Conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerde second opinion over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een nieuwe vrachthaven op Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Terinzagelegging Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  9e Voortgangsrapportage Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie rekenkundige ondergrens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging rol en positionering AERIUS in het stikstofdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang aanpak piekbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Derde lerende evaluatie Natuurpact 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reservering van middelen voor de financiering van eerstemaatregelpakketten in het kader van het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over Wijzigingen Natuurherstelverordening en over onderhandelingen Natuurherstelverordening en voorgenomen besluit (Kamerstuk 21501-08-915)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Invulling aan de motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen (Kamerstuk 35334-273)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenrapportage maatschappelijke dialoog wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van antwoord op brief Vogelbescherming c.s. over natuurvergunningverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Staatsbosbeheer langdurige pachtrelaties openbreekt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Eindverslag verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie WEcR van resterende maatregelen van provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering van de motie van het lid Akerboom over diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd per direct van de landelijke vrijstellingslijst af halen (Kamerstuk 36410-XIV-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Van Houwelingen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het boek ‘Niemand in de cockpit’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de negende voortgangsrapportage natuur in relatie tot natuurdoelanalyse en beleidsdoorlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over de Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging zo vormgeven dat deze aantrekkelijker is dan de Lbv en de Lbv+ (Kamerstuk 36410-XIV-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het NPLG en de stikstofmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van het RIVM ‘Validatie Aanpak Piekbelasting’ en het rapport van het RIVM ‘Analyse ontwikkeling stikstof emissie en depositie’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanpak PAS-meldingen

  Te behandelen:

  Loading data