Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

13 december 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Introductiedossiers commissie LNV

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
  Ook zal de commissiestaf de komende tijd zoals te doen gebruikelijk kennismakingsgesprekken organiseren met (nieuwe) commissieleden. 
 5. 5

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek Landelijk netwerk bossen- en bomenbescherming tot het aanbieden van een petitie "Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid"

 7. 7

  Verzoek Nederlandse Fruittelersorganisatie tot het aanbieden van een petitie over 'Een bloeiende toekomst voor de fruitteelt'.

 8. 8

  Verzoek Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg tot aanbieding rapport 'Is er een uitweg uit de stikstofcrisis mét perspectief voor de boeren?'

 9. 9

  Uitnodiging WUR voor werkbezoek aan Wageningen Campus

 10. 10

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst/kennismaking met nieuwe commissie LNV

 11. 11

  Uitnodiging IPO voor werkbezoek 'Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied' d.d. 22 januari 2024

 12. 12

  Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging Regeling specifieke uitkering Programma Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen-35746

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift reactie op brief Wakker Dier over ‘hittestress tijdens langeafstandstransporten’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de reactie op de brief van Varkens in Nood over maximumtemperatuur voor veetransport

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving (Kamerstuk 28286-1297)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij direct medisch noodzakelijk (Kamerstuk 28286-1305)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek Faculteit Diergeneeskunde naar vogelgriep bij katten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken blauwtongepidemie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Landelijke ophok- en afschermplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging beleid vogelgrieppreventie: opheffen ophokplicht regio’s 7 en 10; bezoekersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Het geactualiseerde schelpdierbeleid (2023-2033)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoeksrapport over de primaire en secundaire gevolgen van de gestegen energieprijzen op de glastuinbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brandbrief van de provincie Fryslân met betrekking tot een dringend beroep voor actie naar de Nederlandse garnalenvissers

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overschrijding CO2plafond 2021 en Energiemonitor glastuinbouw 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken moties glyfosaathoudende middelen en andere moties op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitkomst EU beroepscomité van 16 november 2023 inzake glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest -derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie op de petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  CBb-uitspraak NVWA-tarieven 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezegging gedaan tijden het plenair debat NPLG en de stikstofproblematiek van 23 februari 2023 over het gebruik van de Open Bodem Index in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapportage stand van zaken duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering EU-schoolregeling voor schoolfruit en -groente

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op brief Dierenbescherming en Nederlandse pluimveesector voor stop op import pluimveevlees uit derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  LNV-Actieprogramma Digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de opzet van de periodieke rapportage Kennis- en innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Informatieplan LNV 2024 - 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Interim-auditrapport LNV 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapporten ter onderbouwing plafondbedragen Diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over Commissievoorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang uitvoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023 (tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1585)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Jaarverslag 2022 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten in het kader van het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang aanpak piekbelasting en reactie op het bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Toepassing van emissiefactoren bij de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Agenda Natuurinclusief 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Tiende Conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Onderhandelingen Natuurherstelverordening en voorgenomen besluit

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op een brief van de Stichting Urgenda inzake afgebroken landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over petitie Gimsel 'Houd ons voedsel gentech vrij'

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over de brief aan de Stichting SPOTS m.b.t. het bezoek aan WHO Traditional Medicine Global Summit

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Brief commissie Rijksuitgaven - Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Planning procedurevergaderingen LNV 1e helft 2024

  (wo 20-12-2023 11.15-12.15  Procedurevergadering LNV)
  wo 17-01-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 31-01-2024  11,15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 07-02-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 14-02-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 28-02-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 13-03-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 27-03-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 10-04-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 24-04-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 22-05-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 05-06-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 19-06-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
  wo 03-07-2024  11.15-12.15  Procedurevergadering commissie LNV
 66. 66

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissiestaf zal voor de procedurevergadering van 20 december 2023 een conceptplanning opstellen, waar de tijdens deze procedurevergadering door de commissieleden aangegeven prioritering bij zal worden betrokken.

  Besluit: De commissie heeft aangegeven het rondetafelgesprek Wolf doorgang te willen laten vinden. Onder de fracties zullen suggesties voor genodigden worden geïnventariseerd, waarna een een conceptprogramma tijdens een procedurevergadering aan de commissie zal worden voorgelegd.

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het UvA-rapport over stikstofdepositie rond melkveebedrijven
  (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 21 september 2023)
  • Debat over het landbouw- en natuurbeleid
  (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 6 december 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023
  (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • Inbreng schriftelijk overleg vr 15-12-2023 14.00 uur - Geactualiseerd fiche over het op 9 november 2023 in de triloog gesloten voorlopige akkoord over de natuurherstelverordening
  • wo 17-01-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)
  • Inbreng schriftelijk overleg ma 22-01-2024 14.00 uur - LNV-Actieprogramma Digitalisering
   
  Geplande feitelijke vragenronden:
  • Inbreng feitelijke vragen ma 18-12-2023 14.00 uur - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van LNV (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024
   
  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (20 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (23 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (15 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (12 stukken op de agenda
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (7 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • wo 20-12-2023 13.00 - 15.00 uur Technische briefing ´Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden´
  • do 18 - za 20 januari 2024: Werkbezoek Internationale Grüne Woche in Berlijn 
  ntb - Agenda natuurinclusief 2.0. 
  • ntb - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
 67. 67

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 (eerste deel) (Kamerstuk 21501-32-1597)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 (Kamerstuk 21501-32-1597) (tweede deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10-11 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Informatie over een aantal onderwerpen aangaande het visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data